Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.4/ว5063 ลว16 ธ.ค. 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
(ดาวน์โหลดเอกสาร)         ดูข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น

 
Top