Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว 2650 ลว 4 ก.ย. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
(ดาวน์โหลดเอกสาร)แสดงความคิดเห็น

 
Top