Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบ มท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


แสดงความคิดเห็น

 
Top