Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว524 ลว 19 ก.พ. 52 เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ชื่อของตนเองบนสิ่งของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
(ดาวน์โหลดเอกสาร)


แสดงความคิดเห็น

 
Top