Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว3475 ลว 11 ต.ค. 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
(ดาวน์โหลดเอกสาร)

แสดงความคิดเห็น

 
Top