Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ นร 0506/ว78 ลว 12 ม.ย. 2553 เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:







แสดงความคิดเห็น

 
Top