Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0810.5/ว5825 ลว 11 ก.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top