Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.5/ว3739 ลว 3 ก.ค. 2558 เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญาโดยกณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สิ้นสุด
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top